Somos la Andalucía que nunca calló: de Salvochea, la de Pérez del Álamo, de Mariana Pineda, de Seisdedos, de Blas Infante, de Helios Gómez y de Lorca, y por eso quieren acabar con nosotros.

goienaGilenan, Sevillan, SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) sindikatuko batzordearen antolakuntza arduraduna da Pablo Gonzalez 25 urteko gaztea. Euskal Herrian, tartean Elgetan, izan da, SATen mezua helarazten. SAT ezagun egin da azkenaldian eta Andaluziatik kanpo ere laguntza eta babesa jasotzen hasi direla esan digu.

Pablo Gonzalez es un joven de 25 años, responsable de organización del comité local del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras en Gilena, Sevilla. Ha estado en el Pais Vasco, en Elgeta, difundiendo el mensaje del SAT. El SAT se ha hecho conocido últimamente, y nos ha dicho que han empezado a recibir ayuda y solidaridad, también desde fuera de Andalucía.

Zein da Pablo Gonzalez?

¿Quién es Pablo Gonzalez?

Andaluziar gazte askok bezala, lizentziaduna naiz, Historian, baina ezin dut gustatuko litzaidakeen lana egin, kasu honetan irakaskuntza. Normalean, zerbitzari lana egiten dut, eta, olibaren kanpainan (irailetik urtarrilera), oliba batzen. Orain ez nabil horretan, herriko irin-errota baten baizik. Gilenan SATen batzordearen antolakuntza arduraduna naiz, eta Elikagaien Burujabetasun arloan Gazteria koordinatzaile lana ere egiten dut nazio osoan.

Como muchos jóvenes andaluces, soy licenciado, en Historia; pero no puedo ejercer el trabajo que me gustaría, la enseñanza en mi caso. Normalmente, trabajo como camarero, y en la campaña de la aceituna (septiembre-enero), como jornalero. Ahora mismo, trabajo en un molino de harina del pueblo. Soy responsable de organizacion del comité local del SAT en Gilena, y también coordinador juvenil en el Área de Soberanía Alimentaria.

Eta nolakoa da Gilena?

¿Y cómo es Gilena?

Sevillako Hego-Mendilerro eskualdeko 3.800 biztanleko herria da, Andaluziaren bihotz-bihotzean. Bere ekonomia, neurri handi baten, nekazaritzan datza. Meatzaritza eta gure mendilerroko kareharri-ustiaketa ere garrantzitsuak dira. Enplegu aldetik, estatistika ofizialak ez datoz errealitatearekin bat eta enplegua sasoikoa da, baina esan diezazuket martxo, apiril eta maiatzean, jarduera indartsurik ez dagoenean, langabezia %30 eta %40 artean egon daitekeela. Politikoki, gaur egun eta bigarren aldiz jarraian, IU-LV-CAk gobernatzen du, sei zinegotzirekin, eta gero PSOE dago, bostekin. Sindikatu aldetik, historikoki bakarrik SAT eta SOC egon izan dira.

Es un pueblo de 3800 habitantes situado en la Sierra Sur de Sevilla, en el corazón de Andalucía. Su economía, en gran medida, gira en torno de la agricultura. La minería y la explotación de la caliza también son importantes. Respecto al empleo, las estadísticas oficiales no concuerdan con la realidad y el empleo es temporal, pero te podría decir que durante marzo, abril y may, cuando ya no se dan las campañas importantes, el desempleo puede estar entre el 30-40%. Políticamente, hoy en día y por segunda vez consecutiva, gobierna IU-LV-CA, con seis concejales, y después esta el PSOE, con cinco. Sindicalmente, solo existe el SAT o históricamente el SOC.

Orain aste batzuk Elgetan izan zinen. Zer berri?

Hace unas semanas estuviste en Elgeta. ¿Qué tal?

Asko gustatu zitzaidan Elgeta eta oso ondo hartu gintuzten, bai ESK-ko lagunek bai gaztetxekoek. Beste leku batzuk ere bisitatu nituen, baina askoz hiritarragoak ziren. Elgetak eta Gilenak duten antzekotasun bakarra da landa-ingurunekoak direla biak, eta horrek bizimodu lasaia dakar. Bestalde, biek ere bertako ukitua gordetzen dute, bakoitzak bere kulturaren halako benetakotasun bat.

Me gustó mucho Elgeta, y nos recibieron muy bien, tanto los amigos de ESK como los del gaztetxe. También visité otros sitios, pero eran mucho mas urbanos. El único parecido que tienen Elgeta y Gilena es que las dos pertenecen a entornos rurales, y eso trae un estilo de vida más tranquilo. También ambos pueblos tienen su parte indígena, en el sentido de que conservan cierto toque de autenticidad de sus respectivas culturas.

Andaluzian langabezia handia dago, batez ere gazteen artean.

En Andalucía hay mucho paro, sobre todo entre la juventud.

Andaluziako langabezia tasak, gaur egun %35-40 artean, %65 gazteen kasuan, ez dira oraingoak. 1995ean, zifra berberak genituen, baina familien zorpetze-maila askoz txikiagoa zen. Baina hori ez da kasualitatea; Andaluziaren langabezia estrukturalaren jatorria XIX. mendeko bigarren erdian dago, Espainiako estatu liberala diseinatzen hasi zirenean, eta Andaluzia lehengaietarako eta burgesia euskaldun, katalan, gaztelar eta ingelesarendako eskulan merkerako geratu zenean. Orduz geroztik, gure herriak erabateko miseria saihesteko izan duen modu bakarra diaspora eta nahitaezko emigrazioak izan dira. Oraintxe bertan, sistema kapitalistaren beste atzeraldi une bat bizi izaten ari gara, eta Andaluzian horrek beti ondorio txarragoak izango ditu, beste nahitaezko emigrazio jario batekin, gehienbat formazio ona duten gazteena. Hori da gure lurraren betiko kondena.

Hoy en día, las tasas de paro en Andalucía rondan entre el 35-40%, y 65% entre los jóvenes, no son de ahora. En 1995, teníamos las mismas cifras, pero las tasas de endeudamiento de las familias era mucho menor. Esto no es casualidad; el paro estructural que sufre Andalucía proviene de la segunda mitad del S XIX, cuando empezaron a diseñar el estado liberal español, quedando Andalucía para la producción de la materia prima y como mano de obra barata para la burguesía vasca, catalana, castellana o inglesa. Desde entonces, nuestro pueblo no ha tenido más que como solución la diáspora y la emigración con el fin de evitar la miseria total. En este momento, sufrimos otro momento de retroceso del sistema capitalista, y eso traerá siempre consecuencias peores en Andalucía, con otro flujo de migraciones, sobre todo de la juventud bien formada. Esta es la condena de nuestra tierra.

SAT oso sarri irten da komunikabideetan. Identifikatuta sentitzen zara zuetaz ematen duten irudiarekin?

SAT ha salido a menudo en los medios de comunicación. ¿Te sientes identificado con la imagen que dan de vosotros?

Komunikazio edo manipulazio medio handiak botere ekonomikoaren eta politikoaren kontrolpean daude; beraz, elkarren aurkako aldeetan gaude. Gure ekintza zuzenengatik, biolentoak garen irudia eman nahi dute, baina biolentzia zer den kontzeptu desberdinak ditugula dirudi, izan ere, guretako, gazteen langabezia %65 izatea, eurek pobrezia deitzen dutenaren azpitik biztanleen %30 bizi izatea eta baliabiderik gabeko familia bat kalera botatzea, hori da biolentzia. Baina, tira, ez zait batere harritzekoa egiten komunikabideek gu biolentotzat jotzea, jabego pribatua erasotzen dugulako edo bizi dugun egoeraren errudunak seinalatzen ditugulako. Klase-borroka da eta hedabideak kapitalaren beste tresna bat dira.

Los medios de comunicación o manipulación están bajo el control de poder económico y político; por tanto, estamos en bandos contrarios. Quieren dar la imagen de que somos violentos por nuestra accion directa, pero al parecer tenemos distintos conceptos de lo que es la violencia, ya que, para nosotros y nosotras, que el paro entre los jovenes se situen en el 65%, que el 30% de los habitantes vivan por debajo de lo que ellos llaman pobreza y que echen a la calle a una familia sin recursos, eso es violencia. Pero bueno, tampoco se me hace raro que los medios de comunicación nos tilden de violentos, porque atacamos la propiedad privada o porque señalamos los culpables de la actual situación que vivimos. Es lucha de clase, y los medios de comunicación son otra herramienta más del capital.

Zuen ingurukoek, zuen herrikideek zuen jarrera ulertzen eta konpartitzen dute?

La gente de vuestro entorno, de vuestro pueblo, ¿entienden y comparten vuestra actitud?

Zonaldearen arabera, babes maila handiagoa edo txikiagoa dago. Ulertu, nik uste dut bere burua ezkertiartzat duen edozeinek ulertzen gaituela, eta baliteke PSOEko boto-emaile batzuek ere ulertzea. Beste gauza bat da denek konpartitzea. Gilenan, adibidez, bakarrik 50 bat afiliatu ditugu, baina babes soziala askoz handiagoa da. 2012ko udan Sevillara egin genuen martxan hiru autobuskada irten ziren gure herritik; otsailaren 28ko agerraldirako, beste autobus oso bat; Las Turquillas lursail militarra okupatzeko, beste bat; grebak beti dira erabatekoak; azaroaren 14ko greba orokor egunean, 200 lagun irten ziren kale-agerraldian…

Según la zona, hay mayor o menor apoyo. Creo que cualquier persona que se considere de izquierdas entendernos nos entiende, y se puede dar el caso de que algunos votantes del PSOE tambien nos entiendan. Otra cosa es que todos lo compartan. Por ejemplo, en Gilena, solo tenemos alrededor de 50 afiliados, pero el respaldo social es mucho mayor. En la marcha que hicimos el verano del 2012 a Sevilla salieron tres autobuses desde nuestro pueblo; para la manifestación del 28 de febrero volvió a salir otro autobús, y otro más para la ocupación de la finca militar de Las Turquillas. Las huelgas siempre son abrumadoras; en la última huelga general del 14 de noviembre, salimos 200 personas en una manifestación por las calles del pueblo.

Zuen afiliatu batzuk intsumiso judizialak dira. Ze ondorio ditu horrek?

Algunos de los afiliados del SAT son insumisos judiciales. ¿Qué consecuencias tiene eso?

Nire herriko bozeramailea Oscar Reina Gomez da, 23 urte ditu eta hainbat auzi ditu zabaik, tartean premia-premiazko janariak berreskuratzeko ekintza baten parte hartzeagatik, eta Somonteko eta Las Turquillaseko lursailak okupatzeagatik. Intsumitu judizial egin da, eta baita beste lankide batzuk ere. Helburua da sufritzen dugun jazarpen bidegabea, isun gehiago ordaindu ezin dugula eta, batez ere, auzitegi-sistema espainiarraren fartsan sinisten ez dugula salatzea. Milaka isun eta kartzela-urte ditugu eta gutako inork ez du zentimorik eroan paradisu fiskal batera, ez ditu milioika euro ostu, eta aldiz, bankari eta enpresaburu lapurrak eta politikari ustelak, benetako bizkarroiak, babestuta daude.

El portavoz de mi pueblo es Óscar Reina Gómez, tiene 23 años y tiene varias causas abiertas, entre ellas por participar en la recuperacion de alimentos de primera necesidad, y por ocupar tierras de Somonte y Las Turquillas. Se ha hecho insumiso judicial, y otros compañeros también. El objetivo es denunciar por una parte, la injusta represión que sufrimos, por otra que no podemos pagar más multas, y sobre todo, por que no creemos en la farsa del sistema judicial español. Tenemos miles de multas y años de cárcel, y ninguno de nosotros ha llevado un céntimo a ningún paraíso fiscal, no hemos robado millones de euros, y frente a esto, los banqueros y empresarios ladrones y políticos corruptos, verdaderos parásitos, sí están protegidos.

Nolakoa da Manuel Sánchez Gordillo benetan? Eta nolakoa da Marinaleda?

¿Cómo es en realidad Manuel Sánchez Gordillo? ¿y Marinaleda?

Beste edozeinek bezala, bere kontraesanak eta hanka-sartzeak izango ditu, baina, duda barik, Gordillok dena eman du bere idealengatik, bere jendearengatik eta bere herriarengatik. Borrokan lehenengoa eta ezer irabazteko orduan azkenekoa da. Diputatu edo legebiltzarkide gutxik egingo zituzten gose-grebak, gutxi joan izango dira auzitara botereari aurre egiteagatik, eta gutxiri bihurrituko zion besoa poliziak. Horrek adierazten du gure liderrak behar den tokian daudela, aurre-aurrean, beste militante guztien ondoan. Guretako, gazteondako, eredu bat da. Eta Marinaledaz, gauza bera: edozein proiektu sozialek bezala, bere kontraesanak eta akatsak izango ditu, baina gure herriarendako ikur bat eta gure borrokaren eredu bat da. Reincidentes-eko lagunek dioten moduan, Andalucía entera, como Marinaleda.

Como cualquier persona, tendrá sus contradicciones y errores, pero, sin duda, Gordillo ha dado todo por sus ideales, su gente y su pueblo. Es el primero luchando y el último en recibir el beneficio. Pocos diputados o parlamentarios han hecho huelgas de hambre, pocos habrán ido a un juzgado por enfrentarse al poder y pocos serán a los que la policía les ha torcido el brazo. Eso demuestra que nuestros líderes están donde deben estar, los primeros, junto a los demás militantes. Para nosotros y nosotras, los jóvenes, es un ejemplo. Y respecto a Marinaleda, lo mismo; como cualquier proyecto social, tendra sus contradicciones y errores, pero es un icono para nuestro pueblo y un ejemplo para nuestra lucha. Como dicen los compañeros de Reincidentes, Andalucía entera, como Marinaleda.

SATen kolaboratzaile egiteko kanpaina bat duzue martxan. Zertan datza?

Tenéis en marcha una campaña para que la gente se haga colaborador del SAT. ¿De qué se trata?

Gure borroka sostengatzeko dirulaguntza bat da. Andaluziar sindikatu nazionalista bat gara eta Andaluzian dago gure borroka, baina gure azken ekintzen harira, nahiko ezagun egin gara, eta han eta hemen laguntza-taldeak sortu dira, hala nola Vallecasen, 300 kolaboratzaile baino gehiagorekin; eta ekintza jakinek, Somonteko okupazioak, adibidez, babes-taldeak dituzte orain, Bartzelonan kasu, eta nazioarteko brigadak bertara doaz, Komite Internazionalisten eskutik, adibidez.

Es una aportación para apoyar nuestra lucha. Somos un sindicato andaluz nacionalista, y nuestra lucha está en Andalucía, pero a raíz de nuestras últimas acciones, nos hemos hecho bastante conocidos, y se han creado grupos de apoyo en diferentes territorios, entre otros en Vallecas, con más de 300 colaboradores; y con acciones concretas, como la ocupación de Somonte, eisten grupos de apoyo, como en Barcelona, y de brigadas internacionales acuden a la misma, por ejemplo de Komite Internazionalistak.

Krisia “iruzurra” dela esan izan duzu. Azal dezakezu hori?

Has dicho que la crisis es un fraude. ¿Puedes explicar eso?

Iruzurra dela esan dut, aurreikusita ez zeukan zerbait dela sinestarazi nahi digulako botereak; horren erantzule ez dela eta hartzen dabilen neurriak har daitezkeen bakarrak direla eta beharrezkoak direla. Guk oso argi daukagu hori gezurra dela; kapitalismoaren beste ziklo bat da eta eurek eragin dute, zuhurtasunaren eta beldurraren aitzakiarekin are eta neurri gogorragoak egiteko, gu 30 urte atzera eroanez. Baina guri ez digute ziria sartuko, inoiz isildu ez zen Andaluzia garelako: Salvochearena, Perez del Alamorena, Mariana Pinedarena, Seisdedosena, Blas Infanterena, Helios Gomezena eta Lorcarena, eta horregatik suntsitu nahi gaituzte.

He dicho que es un fraude, porque el poder nos quiere hacer creer que todo esto es algo que no tenían previsto; que no hay responsables y que las medidas que se están tomando son las únicas posibles, y necesarias. Nosotros y nosotras tenemos muy claro que esto es mentira; es otro ciclo del capitalismo y ellos lo han provocado, para tomar medidas más duras con la escusa de la sensatez y el miedo, llevándonos 30 años atrás. Pero a nosotros y nosotras no nos van a engañar, porque somos la Andalucía que nunca calló: de Salvochea, la de Pérez del Álamo, de Mariana Pineda, de Seisdedos, de Blas Infante, de Helios Gómez y de Lorca, y por eso quieren acabar con nosotros.

http://goiena.net/elgeta/1386609425544

Anuncios
Esta entrada fue publicada en entrevista, euskal herria, medios. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s